Privacy voorwaarden

Algemeen

De privacy voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten die verricht worden door de juridische entiteiten Hetta energie en andere werkmaatschappijen en/of handelsnamen die tot Hetta energie (hierna weer gegeven als Hetta energie) behoren tenzij expliciet naar andere voorwaarden wordt verwezen.

Privacy Verklaring

Hetta energie respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. Wanneer wij uw persoonsgegevens vragen, zullen wij ze vertrouwelijk verwerken en gebruiken om u relevante informatie te verschaffen. Wij verstrekken de gegevens uitsluitend aan derden ingeval u hierop een beroep doet om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Door uw gegevens te verstrekken, stemt u in met deze voorwaarden. In het geval u hier niet mee eens bent, verstrek dan niet uw gegevens.

Privacy van uw gegevens, verstrekt via de website of op andere wijze (bijv. middels rechtstreeks klant contact), is essentieel als onderdeel van onze dienstverlening. Wij zijn AVG-compliant (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Privacy Voorwaarden

Hetta energie kan u vragen om bepaalde informatie te verschaffen wanneer u onze website(s) raadpleegt. Hetta energie mag deze informatie aan derden verschaffen indien Hetta energie hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Hetta energie verwerken.

Hetta energie gebruikt persoonsgegevens die via deze site en offertes worden verzameld, alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoen wij aan uw verwachting én de privacywetgeving.

Om u meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om uw surfgedrag te volgen. Zo kunnen Websites iets over uw voorkeuren te weten komen.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Informatie die we verzamelen en bewaren

We verzamelen, bewaren en gebruiken enkel de informatie die wij noodzakelijk achten om de best mogelijke diensten te leveren aan onze klanten. U kunt altijd de websites van Hetta energie bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met ons te delen. We vragen u voor het gebruik van onze diensten om enkele noodzakelijke gegevens die vervolgens vertrouwelijk worden behandeld.

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte (persoons)gegevens kunnen door Hetta energie worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de door de consument gevraagde actie, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere boodschap te sturen;
  • Om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  • Om te voldoen aan de op Hetta energie van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
  • Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met, of ter beschikking worden gesteld aan, de onderdelen van Hetta energie.

Derden verstrekking

Uw gegevens worden enkel aan partijen verstrekt, die door Hetta energie worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Door een aanvraag te plaatsen op onze website stemt u hier automatisch mee in. De leveranciers van diensten aangesloten bij Hetta energie zijn contractueel gebonden uw gegevens uitsluitend te gebruiken om een offerteaanvraag op te stellen en daar contact met u over op te nemen.

Daarnaast is het mogelijk dat Hetta energie op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken. Hetta energie zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Vragen, inzage en correctie of verzet voor Consumenten

Indien u:

  • vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid;
  • wilt weten welke persoonsgegevens Hetta energie van u verwerkt;
  • uw persoonsgegevens wilt wijzigen, corrigeren of laten verwijderen;

niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan leveranciers aangesloten bij Hetta energie of derden zoals hierboven onder het kopje ‘Doeleinden gegevensverwerking’ omschreven;

Kunt u een verzoek daartoe richten aan ons. Stuur hiervoor een mail naar info@hettaenergie.nl. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zal Hetta energie uw vraag beantwoorden, het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering, wijziging of correctie van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen, verbeteren of aanpassen, tenzij en voor zover de wet Hetta energie verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen privacy voorwaarden

Hetta energie behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Hetta energie adviseert u daarom regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.

Deze privacy voorwaarden zijn bijgewerkt per januari 2020.